ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΟ VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΤΩΝ 30-49 ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΑΔΩΝ ΑΙΧΜΗΣ» 

Στόχος της δράσης

Είναι η ενδυνάμωση και η αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Αντικείμενο της δράσης 

Αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης.

Αφορά συνολικά 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας από 30 μέχρι 49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

*  Μεταποίησης / Βιομηχανίας, Κατασκευών

*  Υγείας – Πρόνοιας

*  Τουρισμού και Επισιτισμού

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

*  Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες),

*  Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητα των ως άνω κλάδων αιχμής,

*  Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και

*  Πρακτική άσκηση -on the job training- συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Κλάδος Επιχειρήσεων μεταποίησης / Βιομηχανίας, Κατασκευών

*  Τεχνικός – συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

*  Εργασίες Μόνωσης

*  Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου

(Επιλέξιμοι ΚΑΔ: 41, 42, 43, 26, 27)

2. Κλάδος Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας

*  Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

*  Επαγγελματίας Καθαριστής

*  Λινοθηκάριος

*  Οροφοκόμος

(Επιλέξιμοι ΚΑΔ: 86, 87, 88)

3. Τουρισμός / επισιτισμός

*   Σερβιτόρος

*   Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης πελατών ξενοδοχείου

*   Υπάλληλος τουριστικού γραφείου

*   Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

(Επιλέξιμοι ΚΑΔ: 56.1, 56.30, 55.1)

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση

Δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που θα συγκροτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
  2. Να έχουν γεννηθεί από 1.8.1971 μέχρι και 30.11.1990.
  3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τα επιπλέον δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην «Αίτηση Συμμετοχής» του, επί ποινή αποκλεισμού, είναι τα εξής:

*  Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας / Διαβατηρίου (ταυτοποίηση)

*  Βεβαίωση ανεργίας

*  Αντίγραφο απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή,

*  Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι:

           i.     Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια,

         ii.     Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής.

Κριτήρια Μοριοδότησης

Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

2. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019).

3. Επαγγελματική Εμπειρία σε πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.

Έλα σήμερα στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ" και ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Αθήνα: Τηλ. 2108838540, email: athens@dimitra.gr
Θεσσαλονίκη: Τηλ. 2310547180, email: thes@dimitra.gr
Λάρισα: Τηλ. 2410554026, email: contact@dimitra.gr 
Βόλος: Τηλ. 2421038333, email: volos@dimitra.gr
Τρίκαλα: Τηλ.  2431031450, email:  trikala@dimitra.gr

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος