Πολιτική Ποιότητας

Η συνολική λειτουργία της ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Σ. διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο ΕΔΣ, έτσι όπως διαμορφώνεται από τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001:2015, ISO/IEC27001:2013, ISO/IEC27701:2019 της σχετικής νομοθεσίας και τις απαιτήσεις της αγοράς..

Βασική φιλοσοφία της Εταιρείας, είναι να συμβάλει μέσα από τους τομείς δράσης του – την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την έρευνα, την ανάληψη διακρατικών συνεργασιών και πρωτοβουλιών – στη διαμόρφωση εκείνων των προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού επιπέδου της χώρας μας.

Για τη ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Σ. ΑΕΓια τη ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Σ. ΑΕ

 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ, σημαίνει αποτελεσματική εξυπηρέτηση και υψηλό αίσθημα ικανοποίησης για τους πελάτες.
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ, σημαίνει η αποτελεσματική προστασία των περιουσιακών στοιχείων της πληροφορίας.
 • ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ, σημαίνει η αποτελεσματική προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με σκοπό τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας τους.

Στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι:

 • Η παροχή υπηρεσιών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ), για την εκπαίδευση και ομαλή ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας μέσα από δομημένα και σύγχρονα προγράμματα σπουδών.Η παροχή υπηρεσιών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ), για την εκπαίδευση και ομαλή ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας μέσα από δομημένα και σύγχρονα προγράμματα σπουδών.
 • Η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής ποιότητας ενσωματώνοντας σε αυτά τις τεχνολογικές εξελίξεις, με στόχο την συνεχή βελτίωσή τους.
 • Η σύνδεση των ενεργειών της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας και την απασχόληση.
 • Η υποστήριξη της ίδρυσης και ανάπτυξης Μικρό - Μεσαίων Επιχειρήσεων.
 • Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες για ανταλλαγή ιδεών, εμπειρίας και μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Η συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού έως την υλοποίηση και την παροχή τους στους αποδέκτες τους.
 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας, με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και συνεργατών.
 • Η ικανοποίηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν την λειτουργία της ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Σ.
 • Η προστασία των συμφερόντων της και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των εμπιστευτικών δεδομένων τους
 • Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο έργων ασφαλείας.
 • Η μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών πόρων της..

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:

 • Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τις ετήσιες ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση, Εσωτερικές Επιθεωρήσεις κτλ.Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τις ετήσιες ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση, Εσωτερικές Επιθεωρήσεις κτλ.
 • Ο προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών, ο εντοπισμός και αντιμετώπιση των απειλών, καθώς και η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται.
 • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων των εκπαιδευόμενων, των καταρτιζόμενων, των επιχειρήσεων και των κοινοτικών πρωτοβουλιών και η παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις αρχικές απαιτήσεις.
 • Η μακροχρόνια συνεργασία κοινούς οφέλους με τους προμηθευτές και συνεργάτες καθώς επίσης και η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσής τους.
 • Η συνεχής επιμόρφωση, εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού.
 • Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των καταρτιζόμενων, από τα παρεχόμενα σε αυτούς προγράμματα.
 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την αποτελεσματική λειτουργία του.
 • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή/και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.

Εκπρόσωπος της Διοίκησης.

Η Ανώτατη Διοίκηση ορίζει τον κο Ζάρκο Βασίλειο, μέλος της Διοίκησης του οργανισμού, ο οποίος, ανεξάρτητα άλλων ευθυνών, έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα ιδιαίτερα για:

 • Την διασφάλιση ότι καθιερώνονται, εφαρμόζονται και διατηρούνται οι διεργασίες που χρειάζονται για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας
 • Την ενημέρωση της Ανώτατης Διοίκησης σχετικά με την επίδοση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και τις ανάγκες βελτίωσης και
 • Την διασφάλιση ότι προάγεται, εντός του οργανισμού

Ως εκπρόσωπος της Διοίκησης σε θέματα διαχείρισης, παρακολούθησης και υλοποίησης των αποφάσεων της Διοίκησης σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ορίζεται ο κ. Πιτσίλκας Βασίλης.