Οικονομικά Στοιχεία

Στη σελίδα αυτή δημοσιεύονται οι ισολογισμοί της εταιρίας ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε., σύμφωνα με τη νομοθεσία, ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072 (ΦΕΚ Α 86 11.4.2012), η οποία αναφέρει ότι για τους Ισολογισμούς η υποχρεωτική δημοσίευση καλύπτεται με την ανάρτηση του ετήσιου ισολογισμού μόνο στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Ισολογισμοί